A Sustainable Start

 KALENDER & INNEHÅLL

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Frukostseminarium som hölls måndag 5 oktober 2020
I panelen:

 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Sigrún Rawet, Direktör Enheten Global Agenda, Utrikesdepartementet
 • Jens Orback, VD, Global Challenges Foundation
 • Ingmar Rentzhog, VD, We Don´t Have Time

Om du vill uppleva seminariet igen eller inte hade möjlighet att delta så finner du den inspelade versionen här.

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 14: Hav och marina resurser

Frukostseminarium som hölls måndag 9 november 2020.
I panelen
:

 • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
 • Martina Söderström, VD för Swecos vatten- och miljökonsulter
 • Skapaskolans åttor, Jeans for Africa
 • Saira Alladin, enhetschef Vattenfall Eldistribution

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Kring Mål 7 pratar vi om hur tillgången till hållbar, tillförlitlig, förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar vi står inför som till exempel fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. I mål 14 fokuserar vi på haven och hur vi ska skydda och säkerställa en hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Här kan du titta på seminariet i efterhand.

Mål 2: Ingen hunger
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

I panelen:
Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco

 • Fredrika Andersson, Ungdomsrepresentant till COP26, LSU
 • Anna Tibblin, Generalsekreterare för We Effect
 • Åsa Widell, Generalsekreterare för Sverige för UNHCR
 • Pär Svensson, Styrelseordförande för Building Future Institute

Digitalt seminarium måndag 7 december 2020
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande

Vi fortsätter seminarieserien A Sustainable Start 2.0 och bjuder in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål 2 fokuserar på hunger och hur vi löser problemet med att brist på mat är den vanligaste dödsorsaken i världen. Tillgången till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillgodose sina medborgare. Mål 9 handlar om hur innovativa och teknologiska lösningar kan vara nyckeln till global hållbarhet. Det bidrar till skapandet av nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. Läs mer om panelen här.

På grund av det allvarliga läget kring pandemin genomfördes hela seminariet digitalt. Vill du titta på det igen så finns det på vår ABLE Foundations Youtube-kanal där du kan kan ta del av alla seminarier i A Sustainable Start 2.0. Här kan du ta del av del tre i serien.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

I panelen
:

Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco

 • Emilia Arvidsson, författare, klimatinspiratör och ABLE Foundation-ambassadör
 • Olga Grönvall Lund, initiativtagare till Reformaten
 • Ludvig Berling, medgrundare till appen Karma
 • Elever i årskurs åtta, Skapaskolan

Frukostseminarium måndag 11 januari 2021

08:30-09:30  Inledning av webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog)

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utveckling och om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Mål 12 fokuseras samtalet kring hur omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Råkade du missa detta webinar eller om du vill du titta på det igen så ligger det ute på ABLE Foundations Youtube-kanal.  Här kan du ta del av del fyra i serien A Sustainable Start 2.0.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Frukostseminarium måndag 1 februari 2020
08:00  Ekologisk frukost, Clarion Hotel Sign
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande på plats

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Mål 5 tar upp hur jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. I Mål 15 pratar vi om hållbara ekosystem och biologisk mångfald som är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Vi har begränsat antal platser på grund av Corona. Men precis som vanligt kommer du att ha möjlighet att delta digitalt.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Frukostseminarium måndag 1 mars 2020
08:00  Ekologisk frukost, Clarion Hotel Sign
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande på plats

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och Mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Mål 6 handlar om vatten och hur vi kan säkerställa att alla får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket är livsavgörande.

Vi har begränsat antal platser på grund av Corona. Men precis som vanligt kommer du att ha möjlighet att delta digitalt.

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Frukostseminarium måndag 5 april 2020
08:00  Ekologisk frukost, Clarion Hotel Sign
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande på plats

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.   I Mål 4 samtalar vi om hur utbildning är en mänsklig rättighet och att utbildning dessutom är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Mål 16 öppnar upp för att fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Vi har begränsat antal platser på grund av Corona. Men precis som vanligt kommer du att ha möjlighet att delta digitalt.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Frukostseminarium måndag 3 maj 2020
08:00  Ekologisk frukost, Clarion Hotel Sign
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande på plats

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.   I Mål 8 pratar vi om hur anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Mål 11 lyfts frågan om hur vi kan skapa hållbar stadsutveckling genom hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Vi har begränsat antal platser på grund av Corona. Men precis som vanligt kommer du att ha möjlighet att delta digitalt.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Frukostseminarium måndag 7 juni 2020
08:00  Ekologisk frukost, Clarion Hotel Sign
08:30-09:30  Inledning av semi-/webinariet & paneldiskussion
09:30-10:30 Samtalscafé (fortsatt dialog) & nätverkande på plats

I seminarieserien A Sustainable Start 2.0 bjuder vi in till inspirerande samtal kring de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål 17 lägger all fokus på hur vi med gemensamma krafter ska uppnå global hållbarhet. Detta kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Vi har begränsat antal platser på grund av Corona. Men precis som vanligt kommer du att ha möjlighet att delta digitalt.